Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-01

Justitieministern: Terrorister är civilpersoner


Justitieminister Thomas Bodström intervjuad i SVT:s Aktuellt 21 om förbudet för militären att ingripa i händelse av en terrorattack mot Sverige:

Det är självklart att det är oerhört känsligt, och man måste göra ett mycket noggrannt arbete för att kunna bedöma huruvida militär skall kunna användas mot civila människor. För det är faktiskt vad det är frågan om.


UPPDATERING 2/12 kl. 14.52


Om Sverige i fredstid drabbas av terrorism anses gärningsmännen som (civila) kriminella. Det kan dock diskuteras huruvida det är klokt att hindra militären och militär underrättelsetjänst från att aktivt delta i bekämpningen, eftersom det kan föreligga fara för statens säkerhet på ett sätt som vanlig kriminalitet inte orsakar. Utöver SÄPO:s (dvs polisens) engagemang borde internationell terrorism, med de inneboende hoten mot våra relationer till andra makter den kan innebära, motivera även militära befogenheter i terrorbekämpningen.


10 Comments:

Blogger Carina D skrev...

Var inlägget slut där? Hade du någon åsikt i frågan eller ville du bara meddela vad Bodström sa? För han har ju rätt. De är civilpersoner. Deras dåd är en polissak.

12:26 fm  
Blogger Alicio skrev...

Jag tar fullständigt avstånd från Bodströms uttalande.

Terrorister är olagligt stidande.

Den fjärde Genève-konventionen fråntar dem statusen som "skyddade personer", dvs civila.

Utdrag ur:
art. 1
"Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria."

art. 5
"Where, in the territory of a Party to the conflict, the latter is satisfied that an individual protected person is definitely suspected of or engaged in activities hostile to the security of the State, such individual person shall not be entitled to claim such rights and privileges under the present Convention as would, if exercised in the favour of such individual person, be prejudicial to the security of such State."

12:36 fm  
Blogger Alicio skrev...

Tillägg:

Jag ifrågasätter inte att det är en polissak (SÄPO tillhör också polisen). Jag vänder mig emot att justitieministern kallar terrorister för civilpersoner, och emot att militären förhindras att delta i bekämpningen av en terrorattack.

12:43 fm  
Blogger Patrick skrev...

Är det någon som vet vad som hände med 11 septemberutredningen? Ligger den kvar ute på remiss?

5:26 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Vissa terrorister kan tänkas vara civilpersoner. Genèvekonventionen är bara tillämplig om det pågår en mellanstatlig konflikt eller en intern konflikt ("inbördeskrig"). Om det i övrigt råder fred, och terroristerna inte ingår i en systematisk kampanj mot regeringen så äger nog inte Genèvekonventionen tillämplighet. Om Genèvekonventionen inte är tillämplig så finns inte distinktionen kombattant-skyddad person, utan alla har samma skydd. Det är ju i fredstid inte tillåtet att döda soldater även om man har uniform, visar vapnen öppet före och under angreppet osv.

Med andra ord så torde det inte vara relevant att beteckna terrorister i ett övrigt fredligt Sverige som kombattanter (precis som Baader-Meinhof-ligan inte bör ha varit det).

Det har ingenting att göra med att svensk militär inte får utföra polisiära uppgifter. Det är inget generellt förbud, utan specifikt svenskt, som tillkom efter Ådalen 31. Militären saknar träning för att utföra uppgifter av polisiär karaktär, och risken att det går fel (någon dör, eller situationen spetsas till på annat sätt) är för stor. Dessutom riskerar man att erodera förtroendet både för försvaret och polisen om man blandar samman uppgifterna.

Att det fortfarande är ett relevant övervägande visar situationen i Israel. När terrorkriget bröt ut hade det israeliska försvaret dålig beredskap eftersom man inte hade, i tillräcklig grad, tränat soldaterna för uppgifter av polisiär karaktär. Nu har man satsat hårt på att göra det, och som resultat har andelen civila palestinska dödsoffer minskat, och israeliska soldater får alltmer sällan klagomål i domstol mot sig.

Slutligen, terrorister i områden där det råder krig är naturligtvis kombattanter i Genèvekonventionens bemärkelse, därom råder ingen tvekan.

10:22 fm  
Blogger Alicio skrev...

Tack för en initierad kommentar!

Det stämmer att konventionen inte är applicerbar i en fredsperiod. Min anmärkning gällande Bodströms uttalande var mer principiell. Troligtvis gäller inte heller krigets lagar från Haag-konventionen 1907. Däremot är frågan om inte tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna av den 12 augusti 1949 gällande "the Protection of Victims of NON-INTERNATIONAL Armed Conflicts (Protocol II) uppdaterat den 8 juni 1977 gäller. I ett sådant läge av inbördeskig (som du också nämner) antar jag att terroristerna räknas som olagligt stridande.

I en situation där Sverige i fredstid utsätts för ett terrorattentat som kan kopplas till internationell terrorism kan man troligen anse att en olaglig krigsförklaring gjorts (jfr 11 september 2001), vilket skulle legitimera ett militärt svar mot de stater som skyddar eller vägrar ingripa mot de individer som är ansvariga.

Du har rätt i att terrorister som planerar eller genomför terror i Sverige i fredstid är civila kriminella. I händelse av genomförd attackborde det dock finnas fog för att ta bort restriktionrna från Ådalen, även om det preventiva terrorbekämpningsarbetet även fortsättningsvis genomförs av polis och SÄPO. Frågan är dock om inte den militära underrättelsetjänsten också borde delta, eftersom terrorn kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet och på verka relationerna till andra stater.

Är intresserad av ev. fler reflektioner i denna fråga.

1:32 em  
Blogger Alicio skrev...

Tillägg ang. Mellanösternkonflikten:

Du nämnde läget i den israelisk-palestinska konflikten. Värt att notera är ju i detta sammanhang att Genève-konventionen, i motsats till vad som sagts från Röda Korset och de som undertecknat konventionen, egentligen inte är applicerbar i den konflikten heller. Det föreligger ju inte en "ockupation" enligt konventionens egen definition, eftersom den palestinska myndigheten inte är en "High Contracting Party" (dvs en regelrätt stat som undertecknat konventionen). Det har aldrig i modern tid funnits en erkänd regering i de områdena (vars gränser fortfarande är odefinierade och icke-allokerade områden från det brittiska palestina-mandatet). Jordaniens ockupation och annektering av Västbanken samt Egyptens militärockupation av Gaza-remsan erkändes ju aldrig av FN, utan fördömdes som olaglig.

Man kan alltså lugnt konstatera att appliceringen av konventioner i internationell humanitär rätt är högst slumpmässig och inkonsekvent.

1:47 em  
Anonymous Anonym skrev...

Visst borde Genèvekonventionen (i delar) vara tillämplig på den israeliskarabiska konflikten. Dels går det att betrakta som en intern konflikt, dels kan man hävda att PA, Hamas mfl utgör ombud för andra stater som har skrivit på konventionen.

Jag vill mena att det inte är tillhörigheten som avgör om man är kombattant, utan om det, i området man befinner sig och verkar som terrorist, råder en internationell eller intern konflikt. Om Usama skulle promenera ned för femte avenyn i New York så bör det vara USAs skyldighet att i första hand gripa honom, snarare än att skjuta honom när de får syn på honom. I Afghanistan så finns det naturligtvis ingen anledning att försöka gripa honom (annat än för att det kanske skulle vara en taktisk fördel för amerikanerna att honom levande, men det är deras sak att bedöma).

När det gäller ett terroristattentat i Sverige, så bör det alltså vara så, att så länge det är en isolerad incident och inte del av en kampanj (i Sverige) så är det en polisiär fråga (därmed inte sagt att polisen kan begagna sig av militära resurser för sitt arbete, men det är behäftat med de problem jag nämnde tidigare). Om de lyckas ta sig till Afghanistan så kan det helt plötsligt bli en militär fråga.

Du har helt rätt i att ett terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen är ett casus belli mot de eller dem som stödjer och eller uppmuntrar förövarna. Men det är av akademiskt intresse. Sverige har ingen möjlighet att neutralisera ett sådant hot, och ingen skulle vara beredd att ställa upp för oss.

3:50 em  
Blogger Alicio skrev...

Kan man verkligen betrakta det som en intern konflikt, när Israel inte har suveräniteten över de omtvistade områdena och befolkningen där? Konflikten rör ju inte problem inne i Israel.

Kan det verkligen vara rimligt att betrakta PA och Hamas som "ombud" för andra stater i ordets statsvetenskapliga mening, och därmed säga att detta i sig skulle bevisa att det som återstår av den israeliska administrationen på de omtvistade områdena omfattas av regleringarna i Genève-konventionen? För mig framstår det som en lite kreativ konstruktion.

"Jag vill mena att det inte är tillhörigheten som avgör om man är kombattant, utan om det, i området man befinner sig och verkar som terrorist, råder en internationell eller intern konflikt".

Samtidigt får man inte glömma distinktionen mellan kombattant som strider enligt krigets och folkrättens lagar och olagliga kombattanter (som bryter mot dessa lagar, ex. genom terrorattentat mot civila). I övrigt tror jag att du har rätt i att det måste förekomma en "konflikt" för att man ska kunna åberopa de regler vi diskuterar.

"När det gäller ett terroristattentat i Sverige, så bör det alltså vara så, att så länge det är en isolerad incident och inte del av en kampanj (i Sverige) så är det en polisiär fråga"Jag instämmer.

"Du har helt rätt i att ett terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen är ett casus belli mot de eller dem som stödjer och eller uppmuntrar förövarna. Men det är av akademiskt intresse. Sverige har ingen möjlighet att neutralisera ett sådant hot, och ingen skulle vara beredd att ställa upp för oss."Jag vet inte om du menar neutralisera i förväg eller i efterhand, men jag är inte så säker på att vi inte skulle kunna neutralisera terrorister alldeles själva exempelvis i ett grannland om det grannlandet stödde attackerna. En osannolik hypotes, men är det inte lite väl kategoriskt att säga att vi inte har någon möjlighet alls? Det vore oerhört att acceptera a priori att vi inte skulle kunna försvara oss i ett sådant läge.

11:11 em  
Anonymous Anonym skrev...

Intern konflikt, ja, det anser jag. Den enda bindande regleringen av områdets status som finns är mandatsstatuterna från San Remo. Eftersom Israel inte valt att hävda sin suveränitet över området så måste mandatet fortfarande vara i kraft, låt vara att Storbrittanien inte längre är mandatmakt (utan det ansvaret faller på Israel). Så, om inte annat så är det en intern konflikt i NF-mandatet Palestina, där den ena parten är den suveräna staten Israel och den andra parten är diverse terroristgrupper.

Hamas et al som andra staters ombud: det skulle göra det till en mellanstatlig konflikt (vilket det ju är, det råder ju krigstillstånd mellan Israel och flera av terrorns finansiärer), men det betyder inte att områdena hux-flux ändrar statsrättslig status.

Jag tycker ordet "olaglig kombattant" är ett olyckligt ordval. De vi talar om är kombattanter eftersom de väljer att ta till vapen, och alltså avstår från statusen av "skyddad person". En skyddad person är inte ett legitimt militärt mål, till exempel. Kombattanter har en del rättigheter som civila inte har, som att gå straffria från att ha dödat människor, förstört egendom mm. Dessa rättigheter förutsätter att man har följt krigets lagar, annars är man föremål för civil lagstiftning. Som terrorist har man alltså valt bort både att vara "skyddad person" och det skydd som en kombattant kan ha, och får därmed sämsta skyddet som lagen ger.

Om Sveriges möjlighet att ingripa mot terrorister: Det skulle vara Finland då, men övriga grannländer är ju medlemmar i Nato (utom Ryssland), så om de betraktar oss som deras fiende har vi ett stort problem...

12:40 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan